İşyeri Hekimliği Eğitimi Nedir?

İş yeri hekimi eğitimi, hekimlerin iş yerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda hizmet vermesini sağlamaktadır. Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

İşyeri hekimliği ile ilgili eğitimler 27768 sayılı yönetmeliğe göre belirlenir. Eğitim sonrasında alınmış olan sertifika 5 yıllıktır. 5 yılın ardından tekrar vize yaptırmak gerekir.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

Türkiye’de ki tıp fakültesi mezunları ya da yurtdışında tıp okumuş ve YÖK’ten denkliğini almış (diploması sağlık bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları bu kursu alarak işyeri hekimi olabilir.

İşyeri hekimliği belgesi MADDE 8 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;

a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliği sınavında başarılı olan hekimlere,

b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak işyeri hekimliğisınavında başarılı olan hekimlere,

c) Hekimlik diplomasına sahip iş sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına, iş sağlığı ve güvenliği alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişlerine, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,

ç) (Ek:RG-18/12/2014-29209) İş ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde, EK-1’deki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

ÖZETLE;

İşyeri Hekimliği Belgesi (İşyeri Hekimliği Sertifikası) :

  • İşyeri Hekimliği Sınavına girerek başarılı olan hekimlere,
  • Hekimlik belgesi bulunan iş sağlığı ve güvenliği bilim doktorlarına,
  • Hekim İş müfettişlerine (alanında sekiz yıl teftiş yapan),
  • İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile bağlı olan birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl süre ile fiilen çalışmış olan hekimlere verilmektedir.

Eğitimin Süresi

90 saat uzaktan canlı (senkron) eğitim (15 Gün)

90 saat uzaktan (a-senkron) eğitim (15 Gün)

40 saat Uygulamalı eğitim (5 gün staj) 

Eğitimin İçeriği

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

4. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

5. Temel Hukuk

6. İş Hukuku

7. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

8. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

10. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

11. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

13. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

14. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

15. Çalışma Ortamı Gözetimi

16. İş Hijyeni

17. Fiziksel Risk Etmenleri

18. Kimyasal Risk Etmenleri

19. Biyolojik Risk Etmenleri

20. Psikososyal Risk Etmenleri

21. Ergonomi

22. Korunma Politikaları

23. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

24. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

25. Büyük Endüstriyel Kazalar

26. İş Kazaları

27. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

28. Meslek Hastalıklarına Giriş

29. İşle İlgili Hastalıklar

30. Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

31. Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

32. Mesleki Cilt Hastalıkları

33. Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

34. Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

35. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

36. Mesleki Kanserler

37. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

38. Mesleki İşitme Kayıpları

39. Toksikoloji

40. İş Sağlığında Güncel Konular

41. Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

42. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

43. Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

44. Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

45. İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

46. İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

47. İş Sağlığı Etiği

48. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

49. Son Test ve Genel Değerlendirme

50. İşyerinde Pratik Uygulamalar

İşyeri Hekimliği programlarına katılmak İsteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş Gebze Yağmur Akademi eğitim kurumuza başvuru yapabilirler;

  • Başvuru dilekçesi
  • Diploma
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İşyeri Hekimi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için Gebze Yağmur Akademiye şimdi başvuru yaparak yağmur akademiden ilgili eğitimi alabilirsiniz. Hem uzmanlık sınavı için sınav hakkınızı bizimle kazanıp hem de Sınav başarı oranınızı siz de bizimle yükseltebilirsiniz.