İSG Hazırlık Hap Notlar

İSG hazırlık hap notlar ile sınavı kazanmaya çok yakınsınız. A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlıkları, İş Yeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Sınavları için en hayati konuları derledik. Bu hap notlar size hızlı şekilde en önemli detayları sunuyor. Hem ilk defa çalışırken hem de tekrar konusunda en iyi yardımcılarınızdan biri şüphesiz hap bilgiler olacak. Gebze Yağmur Akademi farkıyla iş güvenliği uzmanlığı sınavını kazanacaksınız.

Yenileme Süreleri (Rutin Olarak Yılda)

  Eğitim Sağlık Risk Değerlendirme Acil Eylem Planı
Çok Tehlikeli 1 1 2 2
Tehlikeli 2 3 4 4
Az Tehlikeli 3 5 6 6

İGU ÇALIŞMA SÜRESİ (HİZMET)

 ÇALIŞAN SAYISI  AYDA İŞÇİ BAŞINA ÇALIŞMA SÜRESİ
 AZ TEHLİKELİ 1000 10 DAKİKA 1000 10 Dakika
TEHLİKELİ 500 20 DAKİKA 500 20 Dakika
ÇOK TEHLİKELİ 250 40 DAKİKA 250 40 Dakika
 

İGU İSG EĞİTİMLERİ

YIL YIL (EN AZ)
TEMEL İSG EĞİTİMİ ÇOK TEHLİKELİ 1 16 saat
TEHLİKELİ 2 12 saat
AZ TEHLİKELİ 3 8 saat
İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ 2 saat
İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN İSG KENDİSİ VERMESİ (Çalışan Başına ayda) 10 dakika

İH ÇALIŞMA SÜRESİ (HİZMET)

ÇALIŞAN SAYISI AYDA İŞÇİ BAŞINA ÇALIŞMA SÜRESİ
AZ TEHLİKELİ 2000 5 DAKİKA
TEHLİKELİ 1000 10 DAKİKA
ÇOK TEHLİKELİ 750 15 DAKİKA

DSP ÇALIŞMA SÜRESİ (HİZMET)

ÇALIŞAN SAYISI AYDA İŞÇİ BAŞINA SÜRE
ÇOK TEHLİKELİ 250 VE ÜZERİ 20 DAKİKA
  50-249 15 DAKİKA
  10-49, 10 DAKİKA

İSG Hazırlık Hap Notlar 4857 SAYILI İŞ KANUNU

İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi
İŞVEREN İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar
İŞ İLİŞKİSİ İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki
İŞ YERİ İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim
İŞ YERİ SAYILAN YERLER İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar
İŞVEREN VEKİLİ İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişki
*Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için Gebze Yağmur Akademiye şimdi başvuru yaparak yağmur akademiden ilgili eğitimi alabilirsiniz. Hem uzmanlık sınavı için sınav hakkınızı bizimle kazanıp hem de Sınav başarı oranınızı siz de bizimle yükseltebilirsiniz.

4857 AŞAĞIDAKİLERE UYGULANMAZ

 1. Deniz ve hava taşıma işlerinde,
 2. 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 3. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 4. Bir ailenin üyeleri ve 3’üncü dereceye kadar (3’üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 5. Ev hizmetlerinde,
 6. Çıraklar hakkında,
 7. Sporcular hakkında,
 8. Rehabilite edilenler hakkında,
 9. 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2’nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

4857 AŞAĞIDAKİLERE UYGULANIR

 1. Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
 2. Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
 3. Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,
 4. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
 5. Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,
 6. Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,

BU KANUN HÜKÜMLERİNE TABİDİR

İŞ YERİNİ BİLDİRME

1 ay içinde bölge müdürlüğüne bildirim İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİNDE İŞVERENİN SORUMLULUK 2 yıl
(Kurulması, kapatılması, çalışma konusun değişmesi, devir vb.) İtiraz iş mahkmesi-30 gün
İtiraz iş mahkmesi-30 gün
Kararın temyizi hâlinde Yargıtay- 6 ay içinde karar verir

isg hap notlar is iliskisinde veya sona ermesinde esit davranma ilkesi

İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilkesi aykırı davranıldığında işçi, DÖRT AYA KADAR ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir (İspat zorunlu).

isg hap notlar is yerinin devri

İşyerinin veya bir bölümünün devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 YIL İLE SINIRLIDIR.

SÖZLEŞMELER İSG Hazırlık Hap Notlar

GEÇİCİ İŞÇİ SAĞLAMA SÖZLEŞMESİ

Süre Toplam
*İşçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde Durumun devamı süresince 8 ayı geçmemek üzere en fazla 2 defa yenilenebilir.
*Mevsimlik tarım işleri *Ev hizmetleri Süre sınırı yok
*İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde En fazla 4 ay
* İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,
*   İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde
Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde En fazla 4 ay
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde İşçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının ¼’ünü geçemez. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir.
İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür
Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.
İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi hâlinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ, YAZILI OLARAK 6 AYI GEÇMEMEK ÜZERE KURULABİLİR VE EN FAZLA 2 DEFA YENİLENEBİLİR.
Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin EN ÇOK 3 AYA KADAR  olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka hesabına yatırır.
Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. BU SÜRE 3 AYI GEÇEMEZ.

is sozlesmesi hakkinda hap notlar

İş Sözleşmesi

İŞ SÖZLEŞMESİ: Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

 • Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir.
 • Süresi BİR YIL VE DAHA FAZLA OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAZILI şekilde yapılması zorunludur.
 • Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç İKİ AY içinde iş ve özlük haklarıyla ilgili yazılı belge vermek zorundadır. (Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz).
 • İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.

İşçi ile İşveren Arasında İş Sözleşmesi Yapılması Zorunlu mudur?

*Zorunludur.

*İşçinin bağımlı olarak iş görmeyi ;işverenin ise ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir Yazılı hizmet sözleşmesi imzalanmalıdır, özel bir şekle tabii değildir.

Yazılı yapılmadığı durumda ,işveren en geç 2 ay içinde;

 • Genel ve özel çalışma koşullarını
 • Çalışma süresini
 • Temel ücreti ve eklerini
 • Ücret ödeme dönemini
 • Sözleşme süresini(Belirli ise)
 • Fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri

İçeren yazılı bir belge vermek ZORUNDADIR.

Sözleşme Çeşitleri

Süre olarak sözleşmeler

1- Belirli süreli

2- Belirsiz süreli

Çalışma biçimi bakımından sözleşmeler

1- Tam süreli

2- Kısmi süreli

3- Deneme süreli

4- Diğer türler

Nitelikleri bakımından en çok 30 iş

günü süren işler

Süreksiz iş

Nitelikleri bakımından 30 iş

gününden fazla süren işler

Sürekli iş

 

Çağrı Üzerine Sözleşmeler

ÇAĞRI ÜZERİNE çalışmada hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde,

haftalık çalışma süresi

20 saat

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini ÇAĞRI YOLUYLA talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı

zamandan en az kaç gün önce yapmalıdır?

4 gün

Sözleşmede günlük çalışma süresi

kararlaştırılmamış ise, işveren her ÇAĞRIDA işçiyi günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak

zorundadır?

4 saat

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme

kaydı konulduğunda DENEME SÜRESİ

Toplu iş sözleşmesi

yoksa

2 ay

Toplu iş sözleşmesi

varsa

4 ay

Not: Çağrı üzerine çalışma kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Sözleşme Süreli Fesih

Çalışma Süresi

Bildirim Süresi

6 aydan az

2 Hafta

6 ay-1,5 yıl

4 hafta

1,5 yıl- 3 yıl

6 hafta

3 yıldan fazla

8 hafta

 • Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
 • Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
 • İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir (Diğer hakları vermek şartıyla).

Sözleşmenin Feshinde Usul

 • Yazılı olur.
 • Fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtilir.
 • Savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.
yagmurakademi logo 200